Kva er åpenhetsloven og kva betyr dette for Kleiven Sogn AS
Åpenhetsloven skal fremme virksomheiters respekt for menneskerettigheiter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheita tilgang på informasjon. Åpenhetsloven er ei lov, vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetsloven samsvarer med internasjonalt arbeid for eit meir ansvarleg næringsliv. Den bygger på anbefalingene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheiter (UNGP) og OECDs retningslinjer for fleirnasjonale selskaper. Formålet med retningslinjene i UNGP er å forhindre, adressere og rette opp i menneskerettighetsbrudd begått i forbindelse med næringsvirksomheit.
For alle praktiske formål er begrepet «grunnleggende menneskerettigheiter» synonymt med FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheiter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheiter, og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheiter og prinsipper i arbeidslivet.
Begrepet «anstendige arbeidsforhold» tar utgangspunkt i kjernekonvensjoner fra den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO, som er en del av FN. Disse forbyr barnearbeid og tvangsarbeid. Videre forbys diskriminering, og det skal være organisasjonsfriheit for arbeidstakere og rett til kollektive forhandlinger. Alle tilsette skal ha arbeidstid som ikkje overskrider grenser i lokal lovgivning og rettferdig lønn
Leverandører og forretningspartnere skal tilrettelegge for trygt arbeidsmiljø i samsvar med lokale lover og forskrifter. Det innebærer at leverandøren og forretningspartneren skal ha en handlingsplan med tiltak for å redusere risikoen for ansatte i virksomheita. Ansatte skal få opplæring om helse, miljø og sikkerhet tilpassa den risikoen dei kan være utsatt for når dei utfører sine arbeidsoppgaver for både oss og underleverandører.

Kva gjer Kleiven Sogn AS for å motvirke brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) fastsetter at selskaper skal gjennomføre aktsomheitsvurderinger på menneskerettigheter. Kleiven Sogn AS har tatt ein gjennomgang av alle leverandører og underentreprenører og plukka ut dei som me har mest samarbeid og leveranser fra. Me har deretter tatt ei risikovurdering av desse.
Me har sett på størrelsen på leverandør/underentreprenør: Er det ein viktig del av selskapets drift og leveransar? Kor i verden og i kva bransje skjer aktiviteten – kva er generell status for menneskerettigheiter, arbeidsforhold?
OECD har utarbeida ein veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, og ein modell for korleis aktsomhetsvurderingar bør gjerast i tråd med OECD sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Disse retningslinjene omfavner UNGP og prosessen dannar eit godt utgangspunkt for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheiter for vår bransje.

 

Aktsomheitsvurdering

Som bedrift skal Kleiven Sogn mellom anna:
Ha full oversikt over underleverandørar
Utføre aktsomheitsvurderingar
Kartlegge negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter – både faktiske og potensielle
Vurdere risiko og alvorligheit ved kvart forhold
Beskrive tiltak som blir gjort for å stanse, forebygge eller begrense dei negative forholda
Følge opp og bevise gjennomføring av tiltakene
Beskrive resultater av tiltaka
Ha eit system for jevnlig gjennomgang av forhold og tiltak
Lage ei redegjørelse for aktsomheitsvurderingar, som skal offentliggjøres innan 30. juni kvart år
Ha resultatet offentlig tilgjengelig, slik at ein kan besvare henvendelser innen tre uker

Aktsomheitsvurderingar startar med selskapets retningslinjer. Me har laga ein policy, som er forankra i ledelse og styret, samt at den er publisert på selskapets nettsider.
Bedrifter er forskjellige, med ulik risiko for uheldige hendelser knyttet til menneskerettigheiter og anstendige arbeidsvilkår. Overfor leverandører i Norge blir det viktigste å sikre at medarbeidere betales i henhold til gjeldende regelverk, tariffavtaler og andre normer.

Berdalen

Menneskerettigheter
Vår menneskerettighetspolicy forpliktar oss til å respektere menneskerettigheitene til dei som berøres av vår virksomheit, og til å påvirke våre forretningsforbindelser til å gjera det samme.
Dersom me avdekker at våre leverandører eller andre forretningsforbindelsar ikkje respekterer menneskerettigheitene, eller at det er ein risiko for dette, nyttar me vår påvirkning til å forebygge eller begrense skadevirkningane.

Anstendige arbeidsforhold
Alle tilsette hjå oss og leverandører skal ha arbeidstid som ikkje overskrider grenser i lokal lovgivning og rettferdig lønn
Leverandører og forretningspartnere skal tilrettelegge for trygt arbeidsmiljø i samsvar med lokale lover og forskrifter. Våre leverandører skal ha tiltak som skal sikre at dei verken forårsakar eller medvirkar til barnearbeid, tvangsarbeid og/eller diskriminering.
Våre leverandørar skal gi dei ansatte opplæring og arbeida målretta for å oppnå gode resultat når det gjelder helse og sikkerheit på arbeidsplassen.

Ved inngåelse av kontrakter eller avtaler vil me undersøke følgande forhold hjå underleverandør;
Leverandør følger FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheiter.
Leverandør følger FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheiter.
Leverandør følger ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheiter og prinsipper i arbeidslivet.
Leverandør forbyr barnearbeid og tvangsarbeid i sin leverandørkjede.
Leverandør har organisasjonsfriheit for arbeidstakere og rett til kollektive forhandlinger.
Leverandør har retningslinjer som gir tilsette arbeidstid som ikkje overskrider grenser i lokal lovgivning.
Leverandør lønner medarbeidere i henhold til gjeldende regelverk, tariffavtaler og andre normer.
Leverandør gir ansatte opplæring og arbeidar målretta for å oppnå gode resultat når det gjelder helse, miljø og sikkerheit på arbeidsplassen.

Dersom du har spørsmål til Kleiven Sogns arbeider rundt dette, ta kontakt med;

Rolf Ole Kleiven eller Alf Inge Holsæter