Policy menneskerettigheter
Alle deler av Kleiven Sogn sine aktiviteter skal være basert på anerkjennelse av dei grunnleggende rettighetene og frihetene som tilhører alle mennesker i verden.
For å sikre at Kleiven Sogn sine forpliktelsar til å respektere menneskerettighetene er forankra i måten selskapet driver sin virksomhet på, blir det jevnlig gjennomført undersøkelser med sikte på å identifisere og vurdere mulige risikofaktorer. Disse aktivitetene er i tråd med internasjonale og nasjonale retningslinjer og er krevd i den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.
Vårt arbeid med å respektere menneskerettighetene omfatter både våre tilsette og våre samarbeidspartnere. Kleiven Sogn skal kun nytte underentreprenører og leverandører som ivaretar menneskerettighetene og som lønner sine ansatte i henhold til lover og regler. Kleiven Sogn skal vurdere alle leverandører og underentreprenører før ein inngår avtaler om leveranser. Alle underentreprenør skal bekrefte at dei har system for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både internt og i sin forsyningskjede før kontrakter inngås.